OL227

19. neděle v mezidobí B

Při křtu (v době velikonoční)

Při svatbě

ZvětšitZmenšitResetovat

zte,viR.aOtekusPán.jedobjaklevebitU1.stachci2vičbude*vždypoHos2na,dichváhola.v mýchús3jetechsenechťchludi4po2.V Hosnuduše,mo4jepokorto*5šíslyse.du5raazte,viaR.O6tekusPán.je6dobjaksemnou3.Ve7telebslavu*opoHos7na,dijméhono!jmespo8jeludinaaHle4.daljsem9Hospobosvodilslyvyšel9*vymě,omýchbav.ze10všechzte,viaR.O11tekusPán.je11dobjakmu,sete12hleď5.Pok nětvář*ševasevese12rozte,vathanbou.mu13nezarvolal,zaHle,u146.žákboslydinšel,Hosa14povevšechmo*po15muhltech.je15strashozte,viaR.O16tekusPán.je16dobjakuseJako177.cechránandinůvdělřil17bopoHospoHosditěch,18lem*kokdobosvoje.dilnactí,18vyazte,vijakte19kus8.Oadobdinrý,Hosje19poku,kteze*bla20čloumuká.se20k nězte,viaR.O21tekusPán.jejak21dob
zte,viR.aOtekusPán.jedobjaklevebitU1.stachci2vičbude*vždypoHos2na,dichváhola.v mýchús3jetechchluse2.poV Hosdi4nechťnuslyšíto*jedu4moše,durase.pokor5azte,viaR.O6tekusPán.je6dobjakpomnouHosdina,te7leb3.Vesehojméjeno!slavu8o*spojmeludinaaHle4.daljsem9Hospobosvodilslyvyšel9*vymě,omýchbav.ze10všechzte,viaR.O11tekusPán.je11dobjakmu,sete12hleď5.Pok nětvář*ševasevese12rozte,vathanbou.mu13nezarlal,voaHle,6.u14bozažák*mošel,pohlpo14Hosdinslystrashotech.muve15jevšechzte,viaR.O16tekusPán.je16dobjakuseJako177.cechránandinůvdělřil17bopoHosdipona*lemkotěch,18Hoskdodilbosvoje.actí,18vyjakzte,je8.kusOte19viazečlobla*podin19Hosrý,dobmuuk něká.kte20ku,sezte,viaR.O21tekusPán.jejak21dob
jejakdobPán.kusteOR.zte,avilevebitU1.stachci2vičdebuv mýchpoHosdi2*vždyna,chváhola.techús3jechluse2.poV Hosdi4nechťnutosly*jemodu4še,duarase.poší5kordobjejakPán.R.kusO6tezte,viapomnouHosdina,te7leb3.Vesehojméjeno!slavu8o*spojmeludinaaHle4.daljsem9Hospobosvodilslyvyšel9*vymě,omýchbav.ze10všechdobjejakPán.R.kusO11tezte,viaserozvehleď5.te12Pomu,k něsetvářšese12*vate,vathanbou.mu13nezarlal,voaHle,6.u14bozažák*mošel,pohlpo14Hosdinslystrashotech.muve15jevšechdobjejakPán.R.kusO16tezte,viabořilHosJak7.ochránce17seulemtěch,ko*kdodinův17podělansvoboavydilje.podi18Hosctí,najezte,jakHoskuste19O8.viačlozedinpodob19rý,bla*muuk něká.kte20ku,sedobjejakPán.R.kusOte21zte,via
jejakdobPán.kusteOR.zte,avibitHoslepodina,stavič2U1.chcivehochvájela.bude3vždy*úsv mýchtechmojeduše,dinu4V Hos2.posechlunechťaraduse.tosly5*pošíkordobjejakPán.R.kusO6tezte,viana,odipo*slateleb7Ve3.mnouHossejméjehono!jme8vuluspoavynaslyšelmě,daljsem9Hle4.poHosdimýchovšechbav.svobo10vy*dilzedobjejakPán.R.kusO11tezte,viaveseserozte,hleďtek ně12Po5.mu,vatzarbou.hantvář13seva*šemunepodinaHosslyšel,žákubo14Hle,6.volal,zahostrasjetech.mohl15po*vemuvšechdobjejakPán.R.kusO16tezte,viabořilHosJak7.ochránce17seulemtěch,ko*kdodinův17podělansvoboavydilje.podi18Hosctí,napojeHosrý,dindobtea19O8.kuszte,jakvik němuseká.učlo20bla*zekteku,dobjejakPán.R.kusOte21zte,via
jejakdobPán.kusteOR.zte,avibitHoslepodina,stavič2U1.chcivehochvájela.bude3vždy*úsv mýchtechmojeduše,dinu4V Hos2.posechlunechťaraduse.tosly5*pošíkordobjejakPán.R.kusO6tezte,viana,odipo*slateleb7Ve3.mnouHossejméjehono!jme8vuluspoavynaslyšelmě,daljsem9Hle4.poHosdimýchovšechbav.svobo10vy*dilzedobjejakPán.R.kusO11tezte,viaveseserozte,hleďtek ně12Po5.mu,vatzarbou.hantvář13seva*šemunepodinaHosslyšel,žákubo14Hle,6.volal,zahostrasjetech.mohl15po*vemuvšechdobjejakPán.R.kusO16tezte,viabořilHosJak7.ochránce17seukdolemtěch,Hosdinův*17podělkoanbosvovydilje.dina18poactí,pojeHosrý,dindobtea19O8.kuszte,jakvik němuseká.učlo20bla*zekteku,dobjejakPán.R.kusOte21zte,via
jejakdobPán.kusteOR.zte,avibitHoslepodina,stavič2U1.chcivehochvájela.bude3vždy*úsv mýchtechmojeduše,dinu4V Hos2.posechlunechťaraduse.