OL310

O svatých

Při řeholních slibech (v době velikonoční)

ZvětšitZmenšitResetovat

levebitstaR.Uchcivična.diHospochcivesta1.U2vičdipona,bitle2Hosústechbu*vždy3v mýchdela.je3chváhonechťsepo2.V Hos4nudiduše,chlu4jemopokorto*5šíslyduse.a5ralevebitstaR.Uchci6vična.diHos6pomnouse3.Ve7lebteslavu*opoHos7na,dijméhono!spo8jmejelupodidal4.Hle9Hosjsemšelslymě,ana9vyzesvo*vy10dilbobav.všech10omýchlevebitstaR.Uchci11vična.diHos11pomu,hleď5.Po12k nětesete,seroz12venemuše*va13setvářhanbou.vatzar13volal,zaHle,u146.žákboslyšel,Hosa14dinpovevšechmo*po15muhltech.je15strasholevebitstaR.Uchci16vična.di16poHosseceJak17chráno7.Hospouřil17boko*děllemnůvdi17annadictí,kdotěch,18poHosdilboje.avy18svozte,vijakte19kus8.Oadobrý,dinHosje19pokteku,člo20ze*blauká.sek ně20mulevebitstaR.Uchci21vična.diHos21podipona,se22te9.BojHos*Těm,tí!kdohoje22svanenicchybí.hose23jí,bohyanou10.Mocstrá24datěm,nechyhlady,24nic*poHosdina.kdohle25dalevebitstaR.Uchci26vična.di26Hospo
levebitstaR.Uchcivična.diHospovechcileU1.stavič2bu*vždydeHosbitna,dipo2chváhola.ús3v mýchjetechchluse2.poV Hosdi4nechťnusly*tošíje4moše,dudurase.pokor5alevebitstaR.Uchci6vična.diHos6pomnouse3.Ve7lebteslavu*opoHos7na,dijméhono!spo8jmejelunadia4.dalHlejsem9poHosbosvodilslyvyšel9*vymě,obav.ze10mýchvšechlevebitstaR.Uchci11vična.diHos11pomu,sete12hleď5.Pok něšetvářva*seve12rozsete,hanvatbou.mu13nezaravolal,HosuHle,6.14bozažákhlpo*momudin14pošel,slystrastech.všechve15hojelevebitstaR.Uchci16vična.di16poHosuse7.Jak17chránceodiponůvbo17Hosřilkdotěch,Hosdělanlem*ko17svobovydilje.dina18poactí,jezte,jakHoskuste19O8.viačlobla*zedin19porý,dobumuká.ktek ně20ku,selevebitstaR.Uchci21vična.diHos21podipona,se22te9.BojHos*Těm,tí!kdohoje22svanenicchybí.hose23jí,bohyanou10.Mocstrá24datěm,nechyhlady,24nic*poHosdina.kdohle25dalevebitstaR.Uchci26vična.di26Hospo
pobitHosdina.stavičleUR.vechcilevebitstavič2U1.chcidebuv mýchpoHosdi2*vždyna,chvála.techús3hojechluse2.poV Hosdi4nechťnutoše,*slyjemodu4duarase.po5šíkorpolebitHosdina.staR.vič6UvechcipoHosna,diVe3.leb7tesemnouhojméjeno!slavujme8o*lusponadia4.dalHlejsem9poHosbosvodilslyvyšel9*vymě,obav.ze10mýchvšechpolebitHosdina.staR.vič11Uvechcirozsevehleďte12Po5.mu,k něsenetvářse12te,še*vahanvatbou.mu13zarlal,voaHle,6.u14bozažákmošel,*pohlpo14Hosslydinstrashotech.ve15mujevšechHospolebitdina.R.staUvič16vechcibořilHosJak7.ochránce17seulemtěch,ko*kdodinůvděl17poansvobovydilje.di18Hospoctí,anajeHosjakpokuste19O8.vizte,azečloku,dob19dinbla*rý,umuká.kte20k něsepolebitHosdina.staR.vič21Uvechcihona,jesvatí!HosBoj9.tesedi22ponejí,nicchybí.kdose23Těm,*bohohyanou10.Mocstrá24datěm,nechyhlady,24nic*poHosdina.kdohle25dapolebitHosdina.vičUR.sta26chcive
pobitHosdina.stavičleUR.vechciHoslebitpodina,stavič2U1.vechcihochvájela.budev mých3vždy*techúsjemoduše,dinu4V Hos2.posechlunechťraaduse.toslyší5*korpopolebitHosdina.staR.vič6Uvechcidina,Hospoo*slalebte7Ve3.mnousejméhono!jmespo8vulujevynaaslyšelmě,daljsemHos9Hle4.dipomýchovšechbav.svobodil10vy*zepolebitHosdina.staR.vič11Uvechciverozsesete,tehleď12k něPo5.mu,vatzarbou.hantvářse13va*šemuneavolal,HosuHle,6.14bozažákmošel,po*hldinposly14strashotech.ve15mujevšechHospolebitdina.R.staUvič16vechcibořilHosJak7.ochránce17seulemtěch,ko*kdodinůvděl17poansvobovydilje.di18Hospoctí,anapodinjeHosrý,dobtea19O8.kuszte,jakvimusek něká.učlo20bla*zekteku,polebitHosdina.staR.vič21Uvechci