OL311

O svatých

Při řeholních slibech (v době velikonoční)

ZvětšitZmenšitResetovat

čitnuR.Chciřerodobli.chvív kažlevebitvič1.sta2chcibude*vždypoHos2na,dichváhola.v mýchús3jetechsenechťchludi4po2.V Hosnutoslyše,*mo4dujeduarase.poší5korčitnuR.Chci6řerodobli.chví6v kažsemnou3.Ve7telebslavu*opoHos7na,dijméhono!jmespo8jeludinaaHle4.daljsem9Hospobosvodilslyvyšel9*vymě,omýchbav.ze10všechčitnuR.Chci11řerodobli.chví11v kažmu,sete12hleď5.Pok nětvář*ševasevese12rozte,vathanbou.mu13nezarvolal,zaHle,u146.žákboslydinšel,Hosa14povevšechmo*po15muhltech.je15strashočitnuR.Chci16řerodobli.chví16v kažuseJako177.cechránnůvandidělřil17bopoHospoHosditěch,18lem*kokdobosvoje.dilnactí,18vyazte,vijakte19kus8.Oarý,dobdinHosje19pokteku,člo20ze*blauká.se20muk něčitnuR.Chci21řerodobli.chví21v kažpodite9.Boj22HosseTěm,*tí!kdojena,22svahonenicchybí.seho23jí,boahynouMoc10.strá24dachynetěm,dy,24hla*nicpodiHosna.kdohle25dačitnuR.Chci26řerodobli.chví26v kaž
čitnuR.Chciřerodobli.chvív kažlevebitvič1.sta2chcibude*vždypoHos2na,dichváhola.v mýchús3jetechchluse2.poV Hosdi4nechťnuslytošíjemo4duše,*durase.pokor5ačitnuR.Chci6řerodobli.chví6v kažpomnouHosdina,te7leb3.Vesehojméjeno!slavu8o*spojmeludinaaHle4.daljsem9Hospobosvodilslyvyšel9*vymě,omýchbav.ze10všechčitnuR.Chci11řerodobli.chví11v kažmu,sete12hleď5.Pok nětvář*ševasevese12rozte,vathanbou.mu13nezarlal,voaHle,6.u14bozažákmohlšel,po*poHos14slydinstrashotech.muve15jevšechčitnuR.Chci16řerodobli.chví16v kažuseJako177.cechránnůvandidělřil17bopoHosdipona*lemkotěch,18Hoskdodilbosvoje.actí,18vyjezte,jakHoskuste19O8.viačlozedinpo19dobrý,bla*muuk něká.kte20ku,sečitnuR.Chci21řerodobli.chví21v každipona,se22te9.BojHosTěm,*tí!kdohoje22svanenicchybí.seho23jí,boahynouMoc10.strá24dachynetěm,dy,24hla*nicpodiHosna.kdohle25dačitnuR.Chci26řerodobli.chví26v kaž
chvínuv kažli.dobroChciR.řečitlevebitvič1.sta2chcibude*vždypoHos2na,dichváhola.v mýchús3jetechchluse2.poV Hosdi4nechťnuslytošíjemo4duše,*durase.pokor5achvínuv kažli.R.dobChciro6řečitpomnouHosdina,te7leb3.Vesehojméjeno!slavu8o*spojmeludinaaHle4.daljsem9Hospobosvodilslyvyšel9*vymě,omýchbav.ze10všechchvínuv kažli.R.dobChciro11řečitserozvehleď5.te12Pomu,k něsetvářšese12*vate,vathanbou.mu13nezarlal,voaHle,6.u14bozažákmohlšel,po*poHos14slydinstrashotech.muve15jevšechchvínuv kažli.R.dobChciro16řečitbořilHosJak7.ochránce17seulemtěch,ko*kdodi17ponůvdělansvoboavydilje.podi18Hosctí,najezte,jakHoskuste19O8.viačlozedinpo19dobrý,bla*muuk něká.kte20ku,sechvínuv kažli.R.dobChciro21řečithona,jesvatí!teseHos22Boj9.podinicnejí,chybí.kdo*se23Těm,bohoahynouMoc10.strá24dachynetěm,dy,24hla*nicpodiHosna.kdohle25dachvínuv kažli.dobR.ro26Chciřečit
chvínuv kažli.dobroChciR.řečitHoslebitpodina,vič2sta1.vechcihochvájela.bude3vždy*úsv mýchtechmojeduše,dipochlunu4V Hos2.senechťaraduse.tosly5*pošíkorchvínuv kažli.R.dobChciro6řečitna,odipo*slateleb7Ve3.mnouHossejméjehono!jme8vuluspoavynaslyšelmě,daljsem9Hle4.poHosdimýchovšechbav.svobo10vy*dilzechvínuv kažli.R.dobChciro11řečitveseserozte,hleďtek ně12Po5.mu,vatzarbou.hantvář13seva*šemunepoaHosdinslyšel,ubožák14Hle,6.volal,zahostrasjetech.mohl15po*vemuvšechchvínuv kažli.R.dobChciro16řečitbořilHosJak7.ochránce17seutěch,kdolemHosdinův17poděl*koanbosvovydilje.dina18poactí,jezte,jakHoskuste19O8.viačlozedinpo19dobrý,bla*muuk něká.kte20ku,sechvínuv kažli.R.dobChciro21řečithona,jesvatí!teseHos22Boj9.podinicnejí,chybí.kdo*se23Těm,bohoahynouMoc10.strá24dachynetěm,dy,24hla*nicpodiHosna.kdohle25dachvínuv kažli.dobR.ro26Chciřečit
chvínuv kažli.dobroChciR.řečitHoslebitpodina,vič2sta1.vechcihochvájela.bude3vždy*úsv mýchtechmojeduše,dipochlunu4V Hos2.senechťaraduse.tosly5*pošíkorchvínuv kažli.R.dobChciro