OL498

Čtvrtek 18. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

slechpolibysR.Kéžudneste„Nesu:zahoje2hlace!“tvrzuj3svátesrdsejme1.Pojď5me,slavu*opoHos5nu,dispásy,svéSkájme6luhopředstup2.před7mea*píslos chva7zpěvyme!sejmi8zamuslechpolibysR.Kéž9udneste„Nezasu:hoje10hlace!“zujtvrte11svásrdme,3.Pojď13padme,se,me13klaňpředsvýmkle*po14mekněnem!dipotvůr14Hoscem,nášBůh4.Neboť15jeonkte*a16jsmelid,myvecedese,pa16stád(+)rukou.je16hoslechpolibysR.Kéž17udneste„Nezasu:hoje18hlace!“zujtvrte19svásrdpouslechte21bys5.Kéždnessu:jelihla21hosvátesrdtvr22za*„Nezujribě,jace22v Mekosev Masnateh23ko6.jadydidrážliti, +pouš23kdešeli*vé,zkoušivaot23cočiny.“24mě,livislechpolibysR.Kéž25udneste„Nezasu:hoje26hlace!“tezujtvr27srdsvá
lijeslechhobysteKéžR.podnesutvrzazujsu:hla2„Nece!“tesvá3srdpomeHosdinu,Pojď1.me,5sejspálusvésy,vuo*slaSká6jmehopředstup2.před7mea*píslos chva7zpěvyme!sejmi8zamuslechpolibysR.Kéž9udneste„Nezasu:hoje10hlace!“zujtvrte11svásrdme,klaňse,mepad13me,3.Pojďpředsvýmkle*po14mekněnem!dipotvůr14Hoscem,nášBůh4.Neboť15jeonkte*a16jsmelid,myvecedese,pa16stád(+)rukou.je16hoslechpolibysR.Kéž17udneste„Nezasu:hoje18hlace!“zujtvrte19svásrdslechpoli5.bysKéžte21udnestvr„Ne*zazujhohla21jesu:v Mekoribě,svásrd22tecejanasepouš6.kojateh23v Masdyvadilišikde23ti, +drážmě,liotco23ševé,zkou*činy.“vi24lislechpolibysR.Kéž25udneste„Nezasu:hoje26hlace!“tezujtvr27srdsvá
lijeslechhobysteKéžR.podnesusrdtesváce!“su:„Ne2hlatvrzujzanu,dipo*oslame,1.5PojďmeHossejsvéspásy,jmevu6luSkás chvaholozpěvy2.stuppředme7předsejzamume!a*pís8milijeslechhoR.bysKéžte9upodnessrdtesváce!“su:„Ne10hlatvrzujzame,klaňse,mepad13me,3.Pojďpředsvýmkle*po14mekněnem!dipotvůr14Hoscem,nášBůh4.Neboť15jeonse,pa(+)mya*16jsmektelid,horujekou.ceve16stáddelijeslechhoR.bysKéžte17upodnessrdtesváce!“su:„Ne18hlatvrzujzalislechjehobyste21Kéž5.poudneszujtvrtezahla21„Nesu:*kov Meribě,srdsvá22jacepoušti, +nakdekoteh23ja6.v Massedycové,otšizkou*šedráždi23valičiliny.“mě,24livilijeslechhoR.bysKéžte25upodnestesrdsváce!“su:26„Nehlatvrzujza
hlajehosu:bystednesuKéžR.lislechpoce!“srdsváza„Netvr3tezujpomeHosdinu,Pojď1.me,5sejspálusvésy,vuo*slaSká6jmes chvaholozpěvy2.stuppředme7předsejzamume!a*pís8mihlaholijesu:bystednesu9KéžR.poslechce!“srdsvázatvr11„Netezujse,po*meklepadme,13Pojď3.me,klaňHoscem,diponem!mepřed14kněsvýmtvůr*myjsmelid,akteboťonje15Ne4.Bůhnášjehodekou.ruse,16(+)pacevestádhlaholijesu:bystednesu17KéžR.poslechce!“srdsvázatvr19„Netezujlislechjehobyste21Kéž5.poudneszujtvrtezahla21„Nesu:*kov Meribě,srdsvá22jacepoušti, +nakdekoteh23ja6.v Massedycové,otšizkou*šedráždi23valičiliny.“mě,24livihlaholijesu:bystednesu25KéžR.poslechce!“srdsvázatvr27„Netezuj
hlajehosu:bystednesuKéžR.lislechpoce!“srdsváza„Netvr3tezujnu,dipo*oslame,1.5PojďmeHossejsvéspásy,jmevu6luSkás chvaholozpěvy2.stuppředme7předsejzamume!a*pís8mihlaholijesu:bystednesu9KéžR.poslechce!“srdsvázatvr11„Netezujse,po*meklepadme,13Pojď3.me,klaňHoscem,diponem!mepřed14kněsvýmtvůrlid,ktea*myjsmeonje15Ne4.boťBůhnášjehokou.ru(+)stád16pase,vedecehlaholijesu:bystednesu17KéžR.poslechce!“srdsvázatvr19„Netezujhohlalijesu:tednes21Kéž5.byspouslechjakov Meceribě,tvrzuj22„Ne*zasvásrdteti, +napouškdedyja6.kotehsev Mas23cové,ot*zkoušedili23drážvašičiliny.“mě,24livihlaholijesu:bystednesu25KéžR.poslechce!“srdsvázatvr27„Netezuj
hlajehosu:bystednesuKéžR.lislechpoce!“srdsváza„Netvr3tezujpomeHosdinu,Pojď1.me,5sejspálusvésy,vuo*slaSká6jmes chvaholozpěvy2.stuppředme7předsejzamume!a*pís8mihlaholijesu:bystednesu9KéžR.poslech