OL93

Pátek po 3. neděli postní

ZvětšitZmenšitResetovat

hu,BoR.Pletesejpohá.kte2námhlasmněSly3jsem1.šelvil„Zbajsemne3*mý:známebřejina,hoje4šívzaljsemkošho2.z je5kouruže*V soubotro5ka.oasvovojsi6lal,tě.jsembo6dilhu,BoPlete7sejR.há.pokte8námtiz hřípo3.Od9jsemdělmrahoku,ma9rivo*u10v Medyšel.jsem10zkouchcide,můj4.Slyš,11roeli,rapona11nout,meIz*sloupochal!byskéž12hu,BoPlete13sejR.há.pokte14námbohaNes5.15mítmíšmíšse*nesji15ho,cihumu!nětkla16bopodin,6.17Hosjsemvyjsemtvůj17*Bůh,zeskémě!vedl18gyptz ehu,BoPlete19sejR.há.pokte20námrod7.Kéž21můjbyraelIzbyslyšel,21*kéžcesmýchtách!čelkrá22povilžiho8.Je23všakbychnipšecí,ja23noudrlyská*me24zedemtil.bych24syjejhu,BoPlete25sejR.há.kte26ponám
hu,BoR.Pletesejpohá.kte2námhlasmněSly3jsem1.šelvil„Zbajsemne3*mý:známebřejina,hoje4šívzaljsemkošho2.z je5kourujsiževobotro5*V souka.diljsembotě.lal,a6svoohu,BoPlete7sejR.há.pokte8námz hřítimaOd3.po9jsemdělu*ku,vody9mrahozkoušel.v Meri10jsemchcide,můj4.Slyš,11rora*Izepona11nout,mesloupochal!kéžli,12byshu,BoPlete13sejR.há.pokte14námjihaho,míš5.Nes15bomítcibohumu!*míšnesse16klaněttvůjdin,Bůh,6.17Hospojsemdlz ejsem*18vevymě!gypt18zeskéhu,BoPlete19sejR.há.pokte20námrod7.Kéž21můjbyIzrabysly21kéž*šel,cesmýchtách!elkrá22počelviljaho8.Je23živšakbych*mecí,zedemnoudr23nipšesyjejtil.lyská24bychhu,BoPlete25sejR.há.kte26ponám
ponámhá.sejtePleR.kteBohu,nemněmý:zná1.Slyšel3hlasjsembřešíjimena,*vil„Zbajsem4jehovzaljsemkošho2.z je5kourujsižebotro5ka.V sou*diljsemsvobotě.lal,vo6oaponámhá.R.sejPle7tekteBohu,maz hřípo3.děl9Odjsemti*uku,dyvoho9mrazkoušel.v Meri10jsemchcide,můj4.Slyš,11rora*Izepona11nout,mesloupochal!kéžli,12bysponámhá.R.sejPle13tekteBohu,jihaho,míš5.Nes15bomítcibohumu!*míšnesse16klaněttvůjdin,Bůh,6.17Hospojsemdlz ejsem*18vevymě!gypt18zesképonámhá.R.sejPle19tekteBohu,slyrodšel,Kéž7.by21můjkráelby*kéž22raIzcestách!čel22mýchpoviljaho8.Je23živšakbych*mecí,zedemnoudr23nipšesyjejtil.lyská24bychponámhá.sejR.te25Plektehu,Bo
ponámhá.sejtePleR.kteBohu,nemněmý:zná1.Slyšel3hlasjsembřešíjimena,*vil„Zbajsem4jehorobotkoška.ho2.rukou5z jejsemvzalsvoboojsemdiltě.žejsi6V sou*lal,avoponámhá.R.sejPle7tekteBohu,maz hřípo3.děl9Odjsemti*uku,dyvoho9mrazkoušel.v Meri10jsemnapomenout,můj4.ro11Slyš,de,chcipobysslouchal!*raIze12li,kéžponámhá.R.sejPle13tekteBohu,jihaho,míš5.Nes15bomítcibohumu!*míšnesse16klaněttvůjdin,Bůh,6.17Hospojsemskézegyptz emě!jsemvy18*dlveponámhá.R.sejPle19tekteBohu,*šel,kéžslybyIzby21můjKéž7.rodmýchcespotách!el22račelkránoupšejadrnicí,hobychvšak23Je8.vilžisybychjejtil.*demmeze24skályponámhá.sejR.te25Plektehu,Bo
ponámhá.sejtePleR.kteBohu,nemněmý:zná1.Slyšel3hlasjsembřešíjimena,*vil„Zbajsem4jehorobotkoška.ho2.rukou5z jejsemvzalsvoboojsemdiltě.žejsi6V sou*lal,avoponámhá.R.sejPle7tekteBohu,homraku,děljsem9Od3.poz hřímatizkoujsemšel.dyvov Me10u*rinapomenout,můj4.ro11Slyš,de,chcipobysslouchal!*raIze12li,kéžponámhá.R.sejPle13tekteBohu,jihaho,míš5.Nes15bomítcibohumu!*míšnesse16klanět*Bůh,jsem6.jsemHos17din,tvůjpozegyptskémě!ve18vyz edlponámhá.R.sejPle19tekteBohu,*šel,kéžslybyIzby21můjKéž7.rodmýchcespo